info@shirtprintshop.nl

+31 6 81273655

Algemene voorwaarden De Shirtprintshop

 

Definities

 

 1. De Shirtprintshop: De Shirtprintshop, gevestigd te Tolbert onder KvK nr.77083296.
 2. Klant: degene met wie De Shirtprintshop een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: De Shirtprintshop en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De Shirtprintshop.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijken algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die De Shirtprintshop hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen
 2. Alle Prijzen op die De Shirtprintshop hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Shirtprintshop te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die De Shirtprintshop niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Monsters/modellen

 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn dan is De Shirtprintshop gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan De Shirtprintshop.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag De Shirtprintshop zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van De Shirtprintshop op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De Shirtprintshop, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan De Shirtprintshop te betalen.

 

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is De Shirtprintshop gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant aangeleverde producten.
 2. De Shirtprintshop roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan De Shirtprintshop, tenzij partijen hierboven andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • Het geen product is dat speciaal voor de consumenten op maat is gemaakt of aangepast.
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding etc.)
 • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
 • Het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • Het geen (opdracht tot) spoedoperatie betreft
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsplicht

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
 • Zodra de consument een dient voor het eerst heeft afgenomen
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 

 1. De consument kan zijn beroep op et herroepingsrecht kenbaar maken via info@shirtprintshop.nl
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan De Shirtprintshop, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van De Shirtprintshop indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal de De Shirtprintshop deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan De Shirtprintshop heeft geretourneerd.

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

 

Retentierecht

 

 1. De Shirtprintshop kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van De Shirtprintshop heeft voldaan tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan De Shirtprintshop.
 3. De Shirtprintshop is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan De Shirtprintshop te verrekenen met een vordering op De Shirtprintshop.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De Shirtprintshop blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van De Shirtprintshop op grond van wat voor met De Shirtprintshop gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming
 2. Tot die tijd kan De Shirtprintshop zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 4. Indien De Shirtprintshop een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft De Shirtprintshop het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij De Shirtprintshop, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft De Shirtprintshop het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant en verlate levering niet aan De Shirtprintshop kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 

 1. Door de De Shirtprintshop opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht tot ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van De Shirtprintshop.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij De Shirtprintshop niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders besproken hebben.

 

 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor te zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestede producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

 

Transportkosten zijn voor rekening van de klant tenzij partijen hierover iets anders hebben besproken.

 

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is , dan dient de klant alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan De Shirtprintshop niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventueel zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan De Shirtprintshop, bij gebreke waarvan De Shirtprintshop niet aansprakelijk kan worden gehouden niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

 

Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen de partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst nemen.

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart De Shirtprintshop tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door De Shirtprintshop geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 

 1. De klant dient een door De Shirtprintshop geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant De Shirtprintshop daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen De Shirtprintshop uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming en hiervan op de hoogte te stellen .
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Shirtprintshop in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet tie leiden dat De Shirtprintshop gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan De Shirtprintshop.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling De Shirtprintshop ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als De Shirtprintshop een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan De Shirtprintshop verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid De Shirtprintshop

 

 1. De Shirtprintshop is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien De Shirtprintshop aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De Shirtprintshop is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien De Shirtprintshop aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van De Shirtprintshop vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer De Shirtprintshop toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door De Shirtprintshop niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat De Shirtprintshop in verzuim is.
 3. De Shirtprintshop heeft her recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien De Shirtprintshop kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van De Shirtprintshop in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan De Shirtprintshop kan worden toegerekend in een van de wil van De Shirtprintshop onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van De Shirtprintshop kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet aansluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit – internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De Shirtprintshop 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De Shirtprintshop er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. De Shirtprintshop is in een overmachtsituatie geen enkel (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijzigingen van de overeenkomst

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigingen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. De Shirtprintshop is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Shirtprintshop zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van De Shirtprintshop.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Shirtprintshop is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 

 

 

 

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?